TiềnKỳ hạn%/năm
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VNDKhông kỳ hạn0.2
VND1 tháng4.1
VND2 tháng4.1
VND3 tháng4.8
VND5 tháng5
VND6 tháng5.3
VND7 tháng5.3
VND9 tháng5.5
VND12 tháng6.7
VND13 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 02/4/2018
VND2 tháng4.09
VND3 tháng4.78
VND5 tháng4.96
VND6 tháng5.24
VND7 tháng5.23
VND9 tháng5.4
VND12 tháng6.5
VND13 tháng6.49
VND18 tháng6.4
VND24 tháng6.3
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.3
VND18 tháng5.3
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.3
VND12 tháng6.7
VND18 tháng6.7
VND24 tháng6.7
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng4.8
VND12 tháng5.3
Đang trực tuyến515
Số lượt xem365929
Kết quả cuộc thi TÌM HIỂU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

TỔNG KẾT CUỘC THI BÀI VIẾT

TÌM HIỂU VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG LẦN THỨ XI

 

PHẦN I

THANH NIÊN HƯỚNG VỀ ĐẢNG

 

Nhằm tổng kết phong trào phát động toàn thể Đoàn viên Thanh niên theo dõi các diễn biến và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI.

Câu hỏi và đáp án :

Câu 1 : Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong bao nhiêu ngày ? từ ngày nào đến ngày nào ?

Đáp án :

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra từ ngày 12/01/2011 đến ngày 19/01/2011.

Câu 2 : Đại hội đã bầu ra bao nhiêu đồng chí ủy viên trung ương chính thức ? bao nhiêu đồng chí ủy viên trung ương dự khuyết ? Trong đó có bao nhiêu đồng chí hiện là lãnh đạo của ngành Ngân hàng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ?

Đáp án :

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI gồm 200 đồng chí, trong đó 175 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 25 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết.

Có 02 đồng chí là Ủy viên Trung ương hiện là lãnh đạo ngành ngân hàng :

1.  Nguyễn Văn Giàu - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2.  Nguyễn Văn Bình - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Có 02 đồng chí là Ủy viên Trung ương hiện là lãnh đạo lãnh đạo của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh :

1.  Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2.  Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu 3 : Bộ chính trị khóa XI được bầu bao gồm bao nhiêu đồng chí ? trong đó những đồng chí nào được bầu mới tại đại hội lần này ?

Đáp án :

Sáng ngày 19/1/2011, kết quả bầu cử Bộ Chính trị khoá XI tại kỳ họp thứ nhất đã được công bố gồm 14 đồng chí:

1. Trương Tấn Sang, UVBCT khóa X, Thường trực Ban Bí thư

2. Phùng Quang Thanh, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Nguyễn Tấn Dũng, UVBCT khoá X, Thủ tướng Chính phủ

4. Nguyễn Sinh Hùng, UVBCT khoá X, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

5. Lê Hồng Anh, UVBCT khoá X, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

6. Lê Thanh Hải, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

7. Tô Huy Rứa, UVBCT khoá X, BTTWĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

8. Nguyễn Phú Trọng, UVBCT khóa X, Chủ tịch Quốc hội

9. Phạm Quang Nghị, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Hà Nội

10. Trần Đại Quang, UVTWĐ khoá X, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

11. Tòng Thị Phóng, BTTWĐ khoá X, Phó Chủ tịch Quốc hội

12. Ngô Văn Dụ, BTTWĐ khoá X, Chánh Văn phòng Trung ương

13. Đinh Thế Huynh, UVTWĐ khoá X, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

14. Nguyễn Xuân Phúc, UVTWĐ khoá X, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Trong số 14 đồng chí được bầu vào Bộ chính trị có 05 đồng chí được bầu mới gồm có :

1. Trần Đại Quang, UVTWĐ khoá X, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

2. Tòng Thị Phóng, BTTWĐ khoá X, Phó Chủ tịch Quốc hội

3. Ngô Văn Dụ, BTTWĐ khoá X, Chánh Văn phòng Trung ương

4. Đinh Thế Huynh, UVTWĐ khoá X, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

5. Nguyễn Xuân Phúc, UVTWĐ khoá X, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

PHẦN II

THANH NIÊN VỚI ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG

Nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam về mục tiêu và nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 – 2015, bạn hãy nêu ngắn gọn các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện ? Là một Đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chuyển hóa những nhiệm vụ trọng tâm ấy từ vĩ mô thành vi mô trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ làm gì để thực hiện theo nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng ? hãy nêu thật cụ thể theo từng nhiệm vụ bạn nhé !

Đáp án :

Trong nhiệm kỳ khoá XI, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, sinh hoạt của nhân dân;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước;

- Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hệ thống giao thông, yếu tố đang gây ách tắc, cản trở sự tăng trưởng kinh tế, gây bức xúc trong nhân dân;

- Đổi mới quan hệ phân phối, chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khắc phục tình trạng bất hợp lý và tác động tiêu cực của quan hệ phân phối, chính sách tiền lương, thu nhập hiện nay;

- Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội);

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này.

PHẦN III

TỔNG KẾT CUỘC THI VÀ KHEN THƯỞNG

            Cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp, ngoài thành công quan trọng là cuộc thi đã thu hút được hơn 84% đoàn viên trong cơ sở Đoàn nhiệt tình tham gia, thì thành công lớn nhất của cuộc thi là kết quả học tập chính trị của Đoàn viên trong cơ sở Đoàn đã dần đi vào chiều sâu. Ngoài việc tìm hiểu theo dõi các sự kiện quan trọng và kết quả của kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam thì đoàn viên chúng ta còn nắm bắt thêm được những chuyển biến, những tiến bộ đổi mới của kỳ đại hội này so với kỳ trước, việc nghiên cứu nghị quyết đã không chỉ dừng lại ở kết quả hiểu đúng quan điểm đường lối chính sách của Đảng mà còn được đoàn viên chúng ta chuyển hóa vận dụng vào cuộc sống và công tác thường ngày của chúng ta, chính những yếu tố tuy nhỏ bé này nhưng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng.

            Tham gia viết bài cho phần I với chủ đề “Thanh niên hướng về Đảng” với 03 câu hỏi tương đối ngắn gọn, mặc dù chỉ cần trả lời đúng 02 câu hỏi là đạt yêu cầu, những tất cả các bài viết đều trả lời rất đầy đủ 03 câu hỏi tuy nội dung trả lời chỉ hơi … chệch choạc chút ít so với đáp án. Tuy nhiên, sau cuộc thi này, nếu có ai đó đặt câu hỏi về sự kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban chấp hành chắc chắn rằng đoàn viên chúng ta sẽ tự tin mà …”nhả đạn”….phải không các đồng chí ???

            Bước vào phần II với chủ đề “Thanh niên với đường lối của Đảng”, tuy có … khó nuốt hơn một chút, nhưng có lẽ hình như các bạn đoàn viên chúng ta đã có thời gian 2 tuần lễ ngồi “luyện” ….bản nghị quyết nên bạn nào cũng làm…phăng phăng lần lượt 07 nhiệm vụ trọng tâm của đại hội Đảng lần này… thật quá tuyệt vời…. và thế là ok, bài nào cũng đạt chuẩn cả các bạn à….

 

Tổng số Đoàn viên của Đoàn cơ sở :  38 đồng chí

Đoàn viên tham gia bài viết :        32 /38

Số bài đạt :                 32/32

Số bài không đạt :      0

Đoàn viên không tham gia bài viết :        6 /38

Chi đoàn ĐOÀN KẾT :                     3/11

Chi đoàn XUNG KÍCH :                   3/27

Qua nghiên cứu tất cả các bài viết của tất cả các bạn, mặc dù là bài thi viết tay nhưng Ban chấp hành Đoàn cơ sở vẫn nhận thấy một số bài được trình bày khá công phu về hình thức, có hình ảnh minh họa thật đẹp mắt, chữ viết trình bày rõ ràng sạch sẽ, nội dung rất đầy đủ và phong phú, cho thấy một số bạn đoàn viên có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng và công phu khi thực hiện bài viết của mình. Nhưng bên cạnh đó thì….eo ôi….có những bài….. “biết rồi khổ lắm nói mãi” phải không các bạn ??? hì hì….đọc mãi mới xong, mà đọc xong rồi còn phải ngồi….suy nghĩ nữa tiếng đồng hồ mới hiểu ra các bạn à.

Về yêu cầu nội dung cơ bản mà cuộc thi đặt ra thì các bạn đều đã … thỏa mãn Ban tổ chức, các nội dung trọng tâm đều được các bạn nêu rất đầy đủ và rõ ràng, chứng tỏ các bạn nghiên cứu rất kỹ lưỡng về đại hội lần này. Nhưng có một thực trạng đối với đa số các bài viết, với yêu cầu vận dụng nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và công việc hàng ngày thì dường như các bạn còn hơi bị ….lúng túng, các khẩu hiệu : sẽ phấn đấu, sẽ quyết tâm, sẽ chấp hành, vân vân và vân vân hơi bị chung chung đã được các bạn nhắc đến nhiều lần và sau đó là…. chấm hết ???..càng “pó tay” hơn nữa là những khẩu hiệu này được một group sử dụng chứ hỏng phải riêng một cá nhân nào đó, điều này đã tạo điều kiện cho ban tổ chức xem bài rất nhanh chóng và đương nhiên là…… hỏng đạt yêu cầu câu hỏi rồi phải không các bạn. Nhớ lần sau hãy nêu thật cụ thể như : tôi phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nhằm góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh, tôi tham gia xây dựng cơ sở Đoàn – cánh tay đắc lực của Đảng thật Đoàn kết bằng những việc làm abc gì đó, hoặc phấn đấu hoàn thành ??? % chỉ tiêu kinh doanh được giao để xây dựng chính quyền, hoặc tuyệt đối không tham ô tham nhũng gây thiệt hại cho nhà nước,….. theo từng nhiệm vụ của nghị quyết đặt ra thì mới đạt được yêu cầu câu hỏi này nhé các bạn.

Nhìn chung, cuộc thi là một buổi học chính trị cho tất cả các bạn đoàn viên trong cơ sở Đoàn chúng ta, vừa học vừa chơi mà…phải hôn ? Nhưng, biết nói sao bây giờ nhỉ, bên cạnh niềm vui lớn lao kia thì ban chấp hành Đoàn cơ sở vẫn còn đó …. một nỗi buồn man mác mà chẳng biết tỏ cùng ai, đó là việc ngoài một bạn đang nghỉ thai sản thì có đến 5 bạn đoàn viên chúng ta không tham gia bài viết với những lý do khác nhau, mặc dù các bạn biết rằng : đây là công tác học tập chính trị quan trọng của đoàn viên, là phong trào tập trung năm 2011 của Đoàn, hơn nữa, trong số các bạn ấy có đến 3 đồng chí đang là cảm tình đảng, là đoàn viên ưu tú, là đoàn viên xuất sắc và là những cán bộ đoàn chủ chốt của đoàn cơ sở, vì sao thế ??? mong các bạn hãy có câu trả lời cho mình nhé, mong các bạn sẽ cởi mở tâm sự nỗi niềm với chúng tôi để các bạn tiếp tục thoải mái mà “sung sức” với hoạt động Đoàn….Trở về công tác Đoàn, qua sự việc trên, có một nhiệm vụ được đặt ra cho ban chấp hành Đoàn cơ sở và các chi đoàn trực thuộc trong thời gian tới, đó là đẩy mạnh công tác tìm hiểu sâu sắc hơn nữa tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên trong cơ sở Đoàn, liên tục truyền lửa và không ngừng tạo môi trường và điều kiện cho đoàn viên rèn luyện và trưởng thành một cách vững vàng và ổn định, không để tư tưởng đoàn viên chúng ta cứ …bập bùng bập bùng …. lúc sáng lúc tối …. như lửa thiêng cao nguyên một lần nữa các bạn nhé.

 

Trong số bài viết chúng ta

Có một tác phẩm hài hòa chỉnh chu

Nội dung soạn thảo công phu

Rinh luôn giải nhất về …..“hù” người ta

Và cuộc thi này đã kết thúc, Ban chấp hành Đoàn cơ sở quyết định khen thưởng một bài giải nhất duy nhất, đó là bài viết của bạn :

Ms. PHAN THỊ THANH HUYỀN

CHI ĐOÀN XUNG KÍCH

 

Bạn Phan Thị Thanh Huyền

Ban tổ chức có đính kèm toàn văn bài viết giải nhất để các bạn tham khảo, bạn nào có đề nghị “phúc khảo” thì hãy liên hệ ngay với Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhé. Lễ trao giải sẽ được Ban chấp hành tổ chức trang trọng vào buổi sinh hoạt Đoàn cơ sở gần nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại !!!